Müteahhitlerin Yetkilendirilmesi ve Gruplandırılması hk.

(2 Mart 2019 tarihli 30702 sayılı Resmî Gazete ’den ulaşabilirler.)

Müteahhitlerin  Yetkilendirilmesi ve Gruplandırılması hk.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, plân, fen, sanat, sağlık, çevre şartlarına ve

standartlara uygun yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere, yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklerine göre sınıflandırılarak yetki belgesi numarası verilmesine, kayıtlarının tutulmasına, belge numaralarının veya gruplarının iptaline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan yönetmelik 02.03.2019 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.
Yapı ruhsatına tabi her türlü yapım işinin, yapı müteahhitliğini üstlenecek olan gerçek ve tüzel kişilerin sorumluluğunda yürütülecek olması, işi üslenen yüklenicinin yetki belgesi numarası alması yönetmelikle zorunlu hale gelmiştir.


Yetki Belgesi Numarası almak için başvurular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerine yapılmaktadır. Başvuru formu ile birlikte yönetmeliğin 11.maddesinde sayılan belgeler kapalı zarf içinde yer alması gerekmektedir. Ayrıca başvuru tarihi itibariyle sunulacak her belgenin geçerlilik süresi en az bir ay olması gerekmektedir. Asgari hazırlanması gereken belgeler ise;
Gerçek kişi ise, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından başvuru yılı içinde alınmış kayıt belgesi,
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
Ekonomik ve mali yeterliğin sağlandığına ilişkin Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavirce düzenlenen Ekonomik ve Mali Yeterlik Bildirim Formu
Mali durumunu göstermek üzere bankalardan temin edilecek standart formatta düzenlenen Banka Referans Mektubu,


Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ile ortalama yıllık usta iş gücü ve teknik personel yeterliğinin sağlandığına ilişkin Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavirce düzenlenen Mesleki ve Teknik Yeterlik Bildirim Formu,
Standart formatta düzenlenen Sicil Durumu Beyannamesi (İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan, iflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan, ilgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilen gerçek ve tüzel kişilerden olmamak) olarak belirlenmiştir.
İlgili yönetmelikle Yetki Belgesi geçici grupla birlikte mesleki ve teknik yeterlikler ile ekonomik ve mali yeterlikler esas alınarak dokuz guruba ayrılmıştır. Bu gruplar yönetmelikte belirlendiği şekliyle;


A Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin iki katını geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 50, teknik personel iş gücü en az 8 olanlar.
B Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 7/5’ini geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 24, teknik personel iş gücü en az 6 olanlar.
C Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerini geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 12, teknik personel iş gücü en az 3 olanlar.
D Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 2/3’ünü geçen ve ortalama yıllık en az 9, teknik personel iş gücü en az 2 olanlar.
E Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 1/3’ünü geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 6, teknik personel iş gücü en az 2 olanlar.
F Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 1/10’unu geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 3, teknik personel iş gücü en az 1 olanlar.
G Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 7/100’ünü geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 1, teknik personel iş gücü en az 1 olanlar.
H Grubu: İş deneyimi ve iş gücü koşulu aranmaz.
Geçici Grup: Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterlikler ile iş deneyimi ve iş gücü koşulu aranmaz şeklinde belirlenip gruplandırılmıştır.
Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yayımı tarihinden altı ay sonra yani 02.09.2019 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinden üç ay sonra yani 02.06.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
İlgili Yönetmelik temel olarak gerçek ve tüzel kişilerin mali göstergelerini esas almaktadır. Mali göstergelerin analizi Mali Müşavirlerce yapılacak olup son üç yıla ait finansal durum tabloları dikkate alınmaktadır.
Ayrıca yüklenici firmanın Ekonomik ve Mali Yeterliliği banka referans mektubu ile de desteklenebilmektedir.
Gruplandırmalarda ekonomik ve mali yeterlilik esas alındığı dikkate alındığında başvuru esnasında hazırlanacak olan Mesleki ve Teknik Yeterlik Bildirim Formu ile Ekonomik ve Mali Yeterlik Bildirim Formu önemi ortaya çıkmaktadır. Bu formaların hazırlanmasında Mali Müşavirlerin önemi ortaya çıkmakla birlikte daha titiz analiz yapmaları gerekmektedir.
Yapı ruhsatına tâbi bütün yapıların gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir yapı müteahhidinin veyahut bunların oluşturacağı ortak girişimin sorumluluğu altında inşa edilmesi; her müteahhidin yetki belgesi numarası alması esastır.
Bu numaranın yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım işleri sözleşmelerinde kullanılması zorunluluğu bulunmaktadır.