işçi Özlük Dosyasında Hangi Belgeler Bulunmalıdır

İşçi Özlük Dosyasında Hangi Belgeler Bulunmalıdır?

Kanunda açıkça yer verilen kimlik belgelerinden başka özlük dosyasında bulundurulmasında fayda görülen belgelerden bazılarına aşağıda yer verilmiştir. Şüphesiz bu belgeler işletmelerin niteliğine, faaliyet konularına, kapsam ve kapasitesi gibi unsurlara da bağlı olarak değişebilecektir.

İşe Yeni Alınan İşçiler Yönünden:

1-Nüfus cüzdanı fotokopisi

2-İkametgah senedi

3-Eğitim Belgeleri (diploma,ustalık belgesi, vb)

4-İşe giriş sağlık raporu/sağlık raporu

5-Kan grubu kartı

6-Sürücü belgesi fotokopisi

7-Askerlik durumu ile ilgili belgeler

8-Adli sicil kaydı

9-Daha önceki işyerinden alınmış bonservis

10-Sigortalı işe giriş bildirgesi

11-İşin niteliğinden kaynaklanan diğer belge ve kayıtlar

Genel Olarak:

1-İşe başvuru formu veya dilekçe

2-İş sözleşmesi

3-Görev tanımları

4-İşyerinde uyulması gereken kurallara ilişkin belge yada yönetmelikler

5-İş sağlığı ve güvenliği malzemeleri teslim tutanakları ve kullanma

taahhütnamesi

6-İşçinin işe devamına ve sağlık durumuna ilişkin belgeler

7-Özürlü işçi ise sakatlık raporu örneği

8-Sakatlık indirimi için ilgili defterdarlıktan indirim uygulanacağına

dair yazı

9-Özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru işçi için İŞKUR'a müracaat kaydı

10-Fazla çalışma için işçinin onayının alındığına dair yazı

11-Ücretli ve ücretsiz izin için talep dilekçeleri

12-İşçinin performans değerlendirme sonuçlarını gösteren belgeler

13-İşçinin iş sözleşmesinin feshi halinde gerekçesiyle birlikte fesih bildirimi

14-Feshe en son çare olarak başvurulduğunu belgeleyecek ihtar yazısı, tutanak örnekleri

15-İbraname

16-Deneme süresi değerlendirme formu

18-İşçi hesap pusulaları

19-Ek-1 ve Ek 2. Bu belgelerde birden fazla işe giren veya çıkan varsa bakanlık onaylı aslının işçi adedince çoğaltılıp ilgililerin dosyalarına konulmalıdır.

20-Ayrılan işçilerden işsizlik sigortasına hak kazananlar için işkura verilecek İAB bildirimi.

21-Diğer belgeler

Özlük Dosyası Düzenlememenin Yaptırımı 

Yukarıda izah edilmeye çalışıldığı üzere, işçi özlük dosyasını düzenlemeyen işveren veya işveren vekiline 4857 sayılı Kanunun 104.maddesi gereğince 2008 yılı için 904.-YTL idari para cezası uygulanacak ve bu miktar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacaktır.