İNTERNET ÜZERİNDEN E-TİCARET REHBERİ

İnternet üzerinden ticaret yaptığınız için vergi kanunlarına göre vergi dairesine kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

Mükellef Kaydı Nasıl Yapılır?

İki tür mükellef kaydı yaptırılabilir:

a.   Gerçek kişi mükellef kaydı;

Şahıs olarak işletmenizi çalıştırıyorsanız "gerçek kişi mükellefiyet kaydı" yaptırmalısınız.

Bunun için;

1. Bir işyeriniz varsa bu işyerinizin adresinin bağlı bulunduğu,

2. Bir işyeriniz yok ancak işlerinizi ikametgâhınızdan sürdürüyorsanız ikametgâhınızın bağlı olduğu, vergi dairesine işe başlama bildirimi ve nüfus cüzdanınız ile şahsen başvurmanız yeterlidir.

b.   Tüzel kişi mükellefiyet kaydı

Şirket olarak işletmenizi çalıştırıyorsanız "tüzel kişi mükellefiyet kaydı" yaptırmalısınız.

Şirketinizin kuruluş aşamasında, bağlı bulunduğunuz ticaret sicil müdürlüğü ilgili vergi dairesine işe başladığınızı bildirecek ve buna bağlı olarak mükellefiyet kaydınız yapılacaktır.

Adresinizin hangi vergi dairesinin yetki alanına girdiğini buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

DEFTER TUTMALISINIZ!

Vergi kanunlarına göre sizin için belirlenen usulde defter tutmak ve tüm ticari hareketlerinizi vergi kanunlarına uygun olarak bu defterlere kayıt etmek zorundasınız.

Hangi usule tabisiniz?

Tüccarlar (ticaret yapanlar) defter tutma bakımından iki sınıfa ayrılırlar. I'inci sınıf tüccarlar bilanço esasına göre, II'nci sınıf tüccarlar ise işletme hesabı esasına göre defter tutarlar.

Gerçek kişi mükellefler ilk işe başladıklarında işletme hesabı esasına göre defter tutabilmektedir. Ancak, mükelleflerin kendi istekleri ile bilanço esasına göre defter tutmaları da mümkündür.

Anonim ve limited şirketler ise her koşulda bilanço esasına göre defter tutmak zorundadır.

Sınıflar ve sınıflar arası geçişler hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen buraya tıklayınız.

Hangi Defterleri Tutmak Zorundasınız?

a. Bilanço Esasına Göre Defter Tutma:

Bilanço esasına tabi iseniz aşağıdaki defterleri tutmak zorundasınız.

1. Yevmiye Defteri

Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin tarih sırasıyla ve madde halinde düzenli olarak yazıldığı defterdir.

2. Büyük Defter (Defter-i Kebir)

Büyük defter, yevmiye defterine geçirilmiş olan işlemleri buradan alarak usulüne göre ilgili hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir.

Örneğin: Gün içerisinde farklı zamanlarda kasadan 1.000 TL, 300 TL, 500 TL ve 2.400 TL ödeme yapılmışsa bu ödemelerin hepsi yevmiye defterine açıklamalı olarak kaydedilmelidir. Bu işlemler sonrasında ise büyük defterdeki kasa hesabında 4.200 TL'lik toplam ödeme görülür.

3. Envanter Defteri

Envanter defterine işe başlama tarihinde ve müteakiben her hesap döneminin sonunda çıkarılan envanterler ve bilançolar kaydolunur.

b. İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutma:

İşletme hesabı esasına tabi iseniz İşletme hesabı defteri tutmak zorundasınız.

Bu defterin sol tarafı gider, sağ tarafı ise hasılat kısmıdır.

Gider kısmına: Satın alınan mallar veya yaptırılan hizmetler karşılığında ödenen veya borçlanılan paralar ve işletme ile ilgili diğer bütün giderler kaydedilir.

Hasılat kısmına: Satılan mal bedeli veya yapılan hizmet karşılığı olarak tahsil edilen paralarla alacaklar ve işletme faaliyetinden elde edilen diğer bütün hasılat kaydedilir.

Tasdik zorunluluğu nedir?

Vergi kanunları gereği tutmak zorunda olduğunuz yevmiye, envanter ve işletme hesabı defterlerinin noterlere tasdik ettirilmesi gereklidir.

Defterler işyerinin, işyeri yoksa ikametgâhın bulunduğu yer noterine tasdik ettirilir.

BELGE DÜZENLEMELİSİNİZ!

Gerçekleştirdiğiniz her satış işlemi için vergi kanunları gereği bir belge düzenlemek zorundasınız.

Hangi belgeleri nasıl düzenleyeceksiniz?

1. Fatura

Sattığınız mallar ve yaptığınız hizmetler karşılığında düzenlemek zorunda olduğunuz bir belgedir.

Nihai tüketicilere olan satış tutarınızın 880 TL'nin altında kalması halinde, söz konusu satışı perakende satış fişi ya da ödeme kaydedici cihaz kullanıyor olmanız durumunda ödeme kaydedici cihaz fişi ile belgelendirmeniz mümkün olup ayrıca fatura düzenleme zorunluluğunuz bulunmamaktatır.

Ancak nihai tüketicilerin 880 TL'nin altında kalan alışverişleri için fatura talep etmesi durumunda fatura düzenleme mecburiyetiniz bulunmaktadır.

Nihai tüketici kavramı bir mal veya hizmeti ticari bir amacı olmadan kendisi ya da ailesi için edinen, kullanan veya yararlanan kişileri ifade etmektedir.

Fatura düzenlenmesi ile ilgili daha detaylı bilgi almak için lütfen buraya tıklayınız.

Kullanacağınız faturaları Maliye Bakanlığı ile anlaşmalı bir matbaaya bastırabilir ya da hazır fatura ciltlerini noterde onaylatarak kullanabilirsiniz.

Kullandığınız faturalar 385 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklandığı şekilde düzenlenmiş olan "iade bölümünün" yer aldığı faturalar olmalıdır ve en az iki örneğinin müşteriye malla birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

2. İrsaliye

Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için düzenlediği ve malın taşındığı taşıtta bulundurulması zorunlu olan bir belgedir.

Kullanacağınız irsaliyeleri Maliye Bakanlığı ile anlaşmalı bir matbaaya bastırabilir ya da hazır irsaliye ciltlerini noterde onaylatarak kullanabilirsiniz.

Fatura ve irsaliyeyi ayrı ayrı düzenlemek yerine her iki belgenin aynı belgede birleştirildiği "irsaliyeli fatura" adı verilen bir belge de kullanabilrsiniz. Hem fatura hem de irsaliye yerine geçen bu belgeleri de yine Maliye Bakanlığı ile anlaşmalı bir matbaaya bastırabilir ya da hazır irsaliyeli fatura ciltlerini noterde onaylatarak kullanabilirsiniz.

Kullanacağınız irsaliyeli faturaların 385 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklandığı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

3. Ödeme Kaydedici Cihaz (Yazarkasa) Fişi

İlgili vergi kanunları gereği nihai tüketicilere perakende satış yapıyorsanız bir ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundasınız.

Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığının genel görüşü doğrultusunda;

  • İnternet üzerinden yapılan satışlar haricinde işyerinizden doğrudan müşteriye bir satış yapmamanız,
  • Satış bedellerini banka aracılığıyla veya elektronik yollarla almanız,
  • 385 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklandığı şekilde fatura düzenlemeniz,

şartlarıyla ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetiniz bulunmamaktadır.

BELGE KULLANMALISINIZ!

Vergi kanunlarına göre ticari işinizle ilgili tüm kayıtlarınızı ispatlamanız mecburidir. Bu nedenle ticari işinizle ilgili mal veya hizmet alımlarınızı belgelendirmek zorundasınız.

Hangi belgeleri nasıl kullanacaksınız?

1. Fatura

Başka bir şirketen, defter tutmak zorunda olan çiftçiden veya şahıs işletmesinden yaptığınız her türlü mal veya hizmet alımınızda şiketiniz veya işletmeniz adına düzenlenmiş faturayı almanız gereklidir.

Ancak, bedeli 880 TL'nin altında olan ve işyerinde kullanılmak/tüketilmek için satın alınan (kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) mal ve hizmetler için yazarkasa fişi (veya perakende satış fişi) belge olarak kullanılabilir.

2. Gider Pusulası

Vergiden muaf esnaflardan ve vergi mükellefiyeti olmayan gerçek kişilerden gerçekleştirdiğiniz mal veya hizmet alımları için yine sizin tarafınızdan düzenlenen bir belgedir. Bu belge, alım yapılan vergiden muaf esnafa imzalattırılır ve bu esnafın faturası yerine geçer.

Kullanacağınız gider pusulalarını Maliye Bakanlığı ile anlaşmalı bir matbaaya bastırabilir ya da hazır gider pusulası ciltlerini noterde onaylatarak kullanabilirsiniz.

3. Müstahsil Makbuzu

Defter tutmak zorunda olmayan çiftçilerden gerçekleştirdiğiniz mal alımları için ödeme yaptığınız sırada yine sizin tarafınızdan düzenlenen bir belgedir. Bu belge, alım yapılan çiftçiye imzalattırılır ve fatura yerine geçer.

Kullanacağınız müstahsil makbuzlarını Maliye Bakanlığı ile anlaşmalı bir matbaaya bastırabilir ya da hazır müstahsil makbuzu ciltlerini noterde onaylatarak kullanabilirsiniz.

4. Serbest Meslek Makbuzu

Serbest meslek erbabından alınan hizmet karşılığında yapılan ödemeler için şirketiniz veya işletmeniz adına düzenlenmiş serbest meslek makbuzunu almanız gereklidir.

BEYANNAME VERMELİSİNİZ!

Ticari işlerinizle ilgili belirli dönemlerde vereceğiniz beyannameler ile vergisel durumunuzu beyan etmeniz gerekmektedir.

Hangi vergi türlerinden beyanname vermelisiniz?

Tüccarlar (ticaret yapanlar) aşağıdaki üç tür verginin mükellefidirler.

1. Gelir veya Kurumlar Vergisi

Genellikle bir yıllık kazanç (kâr) ve irat üzerinden izleyen yıl alınan bir vergidir.

Eğer şahıs işletmesi olarak kayıt yaptırdıysanız Gelir Vergisi, Eğer şirket olarak kayıt yaptırdıysanız Kurumlar Vergisi mükellefi olursunuz.

Gelir Vergisi Beyannamesi örneğini görmek için buraya tıklayınız. Kurumlar Vergisi Beyannamesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

2. Gelir veya Kurumlar Vergisine Bağlı Geçici Vergi

Halk arasında "Peşin Vergi" adı da verilen geçici vergi; bir sonraki yıl vereceğiniz gelir veya kurumlar vergisinden düşülmek üzere yıl içinde dört dönem peşin olarak alınan vergidir.

Gelir veya Kurumlar vergisinden mükellef olan tacirler aynı zamanda, kendiliğinden geçici vergi mükellefi olurlar.

Şahıs işletmeleri için Geçici Vergi Beyannamesi örneğini görmek için buraya tıklayınız. Şirketler için Geçici Vergi Beyannamesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

3. Katma Değer Vergisi

Malın teslimi, hizmetin ise yapılış aşamasında o mal veya hizmete katılan değer üzerinden alınan bir vergi türüdür.

Satışını yaptığınız malı teslim eden kişi/şirket veya satışını yaptığınız hizmeti yerine getiren kişi/şirket olarak Katma Değer Vergisi mükellefi olursunuz.

Katma Değer Vergisi Beyannamesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

Hangi Beyannameleri Ne Zaman Vereceksiniz ?

Yukarıda bahsedilen beyannameleri aşağıda belirtilen tarihlerde vermeniz gerekmektedir:

1. Gelir veya Kurumlar Vergisi

Özel durumlar hariç bir yıla ait gelir vergisi beyannamesi izleyen yılın 1-25 Mart tarihleri arasında elektronik ortamda verilir. Örneğin; 2015 Yılının Gelir Vergisi Beyannamesi 1-25 Mart 2016 tarihleri arasında verilir.

Yine özel durumlar hariç bir yıla ait kurumlar vergisi beyannamesi izleyen yılın 1-25 Nisan tarihleri arasında verilir. Örneğin; 2015 Yılının Kurumlar Vergisi Beyannamesi 1-25 Nisan 2016 tarihleri arasında verilir ve

2. Gelir veya Kurumlar Vergisine Bağlı Geçici Vergi

Geçici vergi beyannamesi üçer aylık dönemler halinde üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın 14'ncü gününe kadar elektronik ortamda verilmelidir.

Örneğin; 2015 yılının 1'nci geçici vergi dönemi Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayan 3 aylık dönemdir ve bu döneme ait geçici vergi beyannamesi 1 Mayıs - 14 Mayıs 2015 tarihleri arasında verilmelidir.

Aynı şekilde 2015 yılının 2'nci geçici vergi dönemi Nisan-Mayıs-Haziran aylarını kapsayan 3 aylık dönemdir ve bu döneme ait geçici vergi beyannamesi ise 1 Ağustos - 14 Ağustos 2015 tarihleri arasında verilmelidir.

3. Katma Değer Vergisi

Katma değer vergisi (KDV) birer aylık dönemler halinde ilgili ayı takip eden ayın 24'ncü gününe kadar elektronik ortamda verilmelidir.

Örneğin; 2015 yılının 1'nci KDV dönemi Ocak ayıdır ve bu döneme ait KDV beyannamesi 1 Şubat - 24 Şubat 2015 tarihleri arasında verilmelidir.

Aynı şekilde 2015 yılının 2'nci KDV dönemi Şubat ayıdır ve bu döneme ait KDV beyannamesi 1 Mart - 24 Mart 2015 tarihleri arasında verilmelidir.

Muhtasar Beyanname Nedir?

Şahıs işletmeniz veya şirketiniz tarafından bazı kişi veya kurumlara yaptığınıçeşitli ödemelerden (örn: ücret, kira, kar payı, faiz, komisyon, prim ve benzeri), ödeme yaptığınız kişi veya kurumların gelir veya kurumlar vergisi olarak kesintisi yapmanız gereklidir.

Eğer bu tür bir kesinti yaptıysanız bu kesintileri beyan etmek ve ödemek için "Muhtasar Beyanname" kullanılır.

Bu kapsamda yapılan vergi kesintilerini gösteren muhtasar beyanname, aylık veya üçer aylık dönemler halinde ilgili ayı veya üç ayı takip eden ayın 23'ncü gününe kadar elektronik ortamda verilmelidir.

Muhtasar Beyannamesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

BİLDİRİM VERMELİSİNİZ!

Vergi kanunları gereği ticari işlerinizle ilgili belirli dönemlerde çeşitli bildirimlerde bulunmanız gerekmektedir.

Ne Tür Bildirimlerde Bulunacaksınız?

1. Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

Belirli sınırları aşan mal ve hizmet alımlarının bildirilmesi zorunludur.

Buna göre;

a. I'inci sınıf tüccarsanız (Bilanço esasına göre defter tutuyorsanız)

b. Aylık olarak bir kişi veya şirketten mal ve hizmet alımınızın tutarı KDV hariç 5.000 TL'yi geçiyorsa, bu alımınızı Form Ba adı verilen bir form ile bildirmelisiniz.

Form Ba bildirimi birer aylık dönemler halinde ilgili ayı takip eden ayın son gününe kadar elektronik ortamda verilmelidir. Örneğin; Mart/2015 dönemine ait Form Ba 1-30 Nisan 2015 arasında verilmelidir.

Form Ba Bildirim örneğini görmek için buraya tıklayınız.

2. Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

Belirli sınırları aşan mal ve hizmet satışlarının bildirilmesi zorunludur.

Buna göre;

a. I'inci sınıf tüccarsanız (Bilanço esasına göre defter tutuyorsanız)

b. Aylık olarak bir kişi veya şirketten yaptığınız mal ve hizmet satışınızın tutarı KDV hariç 5.000 TL'yi geçiyorsa, bu satışınızı Form Bs adı verilen bir form ile bildirmelisiniz.

Form Bs bildirimi birer aylık dönemler halinde ilgili ayı takip eden ayın son gününe kadar elektronik ortamda verilmelidir. Örneğin; Mart/2015 dönemine ait Form Bs 1-30 Nisan 2015 arasında verilmelidir.

Form Bs Bildirim örneğini görmek için buraya tıklayınız.

3. Kesin Mizan Bildirimi

I'inci sınıf tüccarsanız (Bilanço esasına göre defter tutuyorsanız) her yıl bir defa olmak üzere kesin mizan adı verilen finansal tabloyu bildirmek zorundasınız.

Kesin mizan bildirimini elektronik ortamda, şahıs işletmesiyseniz 1 Mart -31 Mart tarihleri arasında, Şirket iseniz 1 Nisan - 30 Nisan tarihleri arasında vermeniz gerekmektedir.

Kesin Mizan Bildirim örneğini görmek için buraya tıklayınız.

ÖDEME YAPMALISINIZ!

Vereceğiniz beyannameler üzerine adınıza veya şirketinizin adına hesaplanan vergileri kanunla belirlenmiş ödeme sürelerinde ödemelisiniz.

Matrah, Tarh, Tahakkuk Nedir?

Matrah: Üzerinden vergi hesaplanan tutardır.

Tarh: Matrah üzerinden vergi hesaplanmasıdır.

Tahakkuk: Verginin ödenecek aşamaya gelmesidir.

Tahakkuk eden vergiyi ne zaman ödemelisiniz?

Her verginin ne zaman ödeneceği ilgili kanunlarda belirlenmiştir. Buna göre:

a. Gelir Vergisi : Mart ayı içerisinde beyan edilen gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit halinde ödenmelidir. Örneğin: 2015 yılına ait Mart/2016'de beyan edilen gelir vergisinin yarısı Mart/2016'de diğer yarısı ise Temmuz/2016'de ödenir.

b. Kurumlar Vergisi : Nisan ayı içerisinde beyan edilen kurumlar vergisinin tamamı yine Nisan ayı içerisinde ödenmelidir. Örneğin: 2015 yılına ait Nisan/2016'de beyan edilen kurumlar vergisinin tamamı Nisan/2016'de ödenir.

c. Gelir veya Kurumlar Vergisine Bağlı Geçici Vergi : 3 aylık dönemler halinde bu 3 aylık dönemi izleyen ikinci ayın 14'üne kadar beyan edilen geçici vergi yine bu ayın 17'sine kadar ödenmelidir. Örneğin: 2015 yılının 1'nci geçici vergi dönemi olan Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayan 3 aylık döneme ilişkin geçici vergi beyannamesi 1 Mayıs - 14 Mayıs 2015 tarihleri arasında verilmeli ve bu döneme ilişkin geçici vergi ise 17 Mayıs 2015 tarihine kadar ödenmelidir.

d. Katma Değer Vergisi : Bir döneme ilişkin KDV izleyen ayın 26'sına kadar ödenmelidir. Örneğin: Ocak/2015 dönemine ait KDV 1-24 Şubat 2015 tarihleri arasında beyan edilmeli ve 26 Şubat 2015 tarihine kadar ödenmelidir.

e. Muhtasar Beyanname Üzerine Hesaplanan Vergi : Bir döneme(bir veya üçer aylık) ilişkin muhtasar beyanname izleyen ayın 23'üne kadar verilir ve hesaplanan vergi yine beyan dönemini izleyen ayın 26'sına kadar ödenir. Örneğin: Ocak/2015 dönemine ait muhtasar beyanname 1-23 Şubat 2015 tarihleri arasında verilmeli ve 26 Şubat 2015 tarihine kadar ödenmelidir.

Zamanında ödenmeyen vergilerle ilgili ne tür yaptırımlarla karşılaşırsınız?

Kanunlarında belirtilen zamanlarda ödenmeyen vergiler sıradan bir borç olarak değil devlet alacağı olarak takip edilir.

Buna göre zamanında ödenmeyen borç için gecikme zammı uygulanır. Bunun yanında ödenmeyen borç için cebri (zorla) ödeme yolları kullanılır. Örneğin; ödeme emri tebliği yapılarak banka hesaplarınıza elektronik haciz uygulanabilir, ayrıca fiili haciz işlemleri başlatılabilir. Malvarlığınıza ihtiyaten tedbir konulabilir.

DİĞER GÖREVLERİNİZ!

Daha önceki adımlarda sayılanların dışında vergi mükelleflerini ilgilendiren çeşitli görevler bulunmaktadır.

Bildirimde bulunma görevi nedir?

Vergi mükellefiyet kaydı yaptırdıktan sonra adresinizde ve işinizde meydana gelen değişiklikleri 1 ay içerisinde bağlı bulunduğunuz vergi dairesine bildirmeniz gereklidir.

Bilgi verme görevi nedir?

Mükellefler Maliye Bakanlığının veya vergi incelemesine yetkili olanların isteyecekleri ticari faaliyete ilişkin tüm bilgileri vermeye mecburdurlar.

Defter ve belge ibraz görevi nedir?

Tuttuğunuz defterleri ve düzenlemek veya almak zorunda olduğunuz belgeleri vergi incelemesine yetkili olanlar ile vergi dairesinin talep etmesi durumunda kendilerine vermek zorundasınız.

Defter ve belge saklama görevi nedir?

Tutmak zorunda olduğunuz defterleri ve önceki adımlarda bahsedilen düzenlemek veya almak zorunda olduğunuz belgeleri ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süreyle saklamak zorundasınız.

Bununla beraber bilanço esasına göre defter tutan mükellefler Türk Ticaret Kanunu gereği söz konusu defter ve belgeleri yine ilgili bulunduğu yılı takip eden yıldan itibaren 10 yıl süreyle saklamak zorundadırlar.

Tevsik zorunluluğu nedir?

Vergi kanunları gereği tutulan defterlerde yer alan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve işlemlere ait olan tüm kayıtların bir belge ile ispatlanması zorunludur.

Ayrıca mükelleflerin 8.000 TL'yi aşan tahsilat ve ödemelerini; banka, özel finans kurumları veya PTT aracılığıyla yapmaları ve bu kurumlarca düzenlenen belgelerle tesvik etmeleri gerekmektedir.

Kaynak: http://egirisimci.gov.tr/

İnternet Satışında e-Arşiv Uygulaması

30/12/2013 tarihli ve mükerrer 28867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 433 sıra numa-ralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi mevzuatımıza e-Arşiv Uygulaması dahil edilmiştir.

E-Arşiv Uygulamasına dahil olan mükelleflerimiz satış faturalarını elektronik olarak düzenleme ve e-Fatura uygulamasına dahil olmayanlara da elektronik ortamda veya alıcının talebine göre kağıt ortamda teslim edebil-me olanağı elde etmektedirler.

E-Arşiv uygulaması genel olarak isteğe bağlı bir uygulama olmakla birlikte, mezkur Genel Tebliğde belirtildiğüzere internet satışında” bulunan ve belli satış hacmini aşan işletmelerimiz için zorunlu bir uygulama mahiye-tindedir. Buna göre; internet satışı” bulunan ve belli satış hacmine ulaşan mükelleflerimizin Genel Tebliğlerle ile belirlenen zamana kadar e-Arşiv uygulamasına geçiş hazırlıklarını tamamlama zorunlulukları bulunmaktadır.

Ayrıca 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 464 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de 2015 ve müteakip yıllarda da internet üzerinden satış yapan ve 5 milyon TL ve üze-rinde satış hasılatı elde eden mükelleflerimize e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluklarının bulunduğu belir-tilmiştir.

İNTERNET SATIŞI YAPAN MÜKELLEFLERİN E-ARŞİV UYGULAMASINA GEÇİŞ REHBERİ

İnternet Satışı” Nedir ?

433 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 2-Tanımlar ve Kısaltmalar başlıklı bölümünde internet satışı, “Mal ve hizmetlerin sipariş ve satın alma süreçleri-nin tamamının internet üzerinden gerçekleştiği satış biçi-mini ifade eder. şeklinde tanımlanmıştır.

İnternet satışı kavramından; sipariş, satın alma ve satın alma sürecinin bir parçası olan ödeme sürecinde satıcının alıcı ile fiziki olarak karşı karşıya gelmeden yaptığı satılar anlaşılmalıdır.

İnternet satışı kavramı; satış sürecinin bir parçası olan ödemenin de satıcı ile alıcının fiziki olarak karşı karşıya gelmeden, internet üzerinden ya da uzaktan ödeme şekil-leri ile (internet üzerinden kartlı ödemeler, EFT/Havale, Swift, aracı hizmet sağlayıcıödeme kuruluşu, kapıda ödemeli kargo, posta çeki veya havalesi vb.) yapılıyor olmasını gerektirmektedir.

Sipariş, satın alma ve ödeme süreçlerinin yukarıda yer alan açıklamalara uygun şekilde gerçekleştirilmesi halin-de söz konusu satış, internet üzerinden yapılan satış kap-samında değerlendirilecek olup, satışa konu malın tesli-minin veya hizmetin ifasının kim tarafından, ne şekilde ve ne zaman yapıldığının internet satışı kapsamının belirlen-mesinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

İnternet Satışlarında e-Arşiv Uygulamasına ilişkin her türlü görüş ve önerinizi [email protected] adresine iletebilirsiniz.

Vergi Mükellefi Olmayanlara Gerçekleştirilen  İnternet Satışı” na ait e-Arşiv Faturalarının Elektronik Olarak İletilmesi ve Malın Yanında KağıÇıktısının Bulundurulması Zorunludur.

e-Arşiv Uygulamasına geçiş yapan mükellefler, internet üzerinden vergi mükellefi olmayanlara yaptıkları satışlara ait e-Arşiv faturalarını elektronik ortamda iletmek zorundadır.

Söz konusu satışlarda 433 sıra numaralı Tebliğin 7.2 Vergi Mükellefi Olmayanlara Faturanın Teslimi” başlıklı bölümünde açıklanan kâğıçıktının sevk edilen malın yanında bulunması gerekmektedir.

İnternet Satışlarına Ait e-Arşiv Faturalarında Yer Alması Gereken Bilgiler:

İnternet satışlarına ait e-Arşiv faturalarında 433 sıra nu-maralı Tebliğe göre aşağıdaki bilgilerin gösterilmesi ve fatura üzerinde Bu satış internet üzerinden yapılmıştır. ifadesine yer verilmesi zorunludur.

1. Satış işleminin yapıldığı web adresi,

2. Ödeme şekli,

3. Ödeme tarihi,

4. Gönderiyi taşıyanın adı soyadı/unvanı ve VKN/TCKN bilgisi,

5. Satışa konu malın gönderildiği veya hizmetin ifa edildiği tarih,

6. İade bölümünde; malı iade edenin adı soyadı, adresi, imzası, iade edilen mala ilişkin cins, miktar, birim fiyat ve tutar.

İnternet satışları dışındaki satışlara ait e-Arşiv faturaların-da yukarıda yer alan bilgilerin bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır.

E-Arşiv Uygulamasına Geçenlerin İnternet Satışı Dışında Kalan Satışlarına Ait Faturalarını da E-Arşiv Faturası Olarak Düzenlemesi Gerekmektedir.

433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin  3- e-Arşiv Uygulaması İzni  başlıklı bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde e-Arşiv Uygulamasına geçiş yapanların, internet satışı kapsamı dışında kalan ve e-Fatura ile belgelendirilmesi gerekmeyen satışları için de e-Arşiv faturası düzenlemeleri gerekmektedir.

İnternet satışı dışında kalan satışlar için e-Arşiv faturası olarak düzenlenecek olup bu faturaların elektronik olarak iletilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

E-Arşiv Uygulamasına Zorunlu Olarak Geçmesi Gereken Mükellefler ?

433 ve 464 sıra no.lu VUK Genel Tebliğleri uyarınca internet üzerinden satış yapan ve 2014 ve takip eden yıllarda gelir tablosu brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde olanlar, ilgili hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başına kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadırlar.

Buna göre 2014 yılında internet satışı bulunanlar en geç 1/1/2016 tarihinde, 2015 yılında satışı bulunanlar ise en geç 1/1/2017 tarihinde e-Arşiv Uygulamasına geçiş yapmak zorundadırlar.

İnternet üzerinden yaptıkları satışlarda münhasıran bilet, sigorta poliçesi vb. fatura dışında belge düzenleyenlerin e-Arşiv Uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunmamaktadır.

e-Arşiv Uygulamasına geçiş için belirlenen 5 milyon TLlik asgari brüt satış hasılatı tutarı, sadece internetten yapılan satışlara ait hasılat ile sınırlı olmayıp, işletmenin internet satışları dahil tüm satışlarını içeren gelir tablosu brüt satış hasılatı” tutarına göre değerlendirilecektir.

Örnekler:

İlgili yıl brüt satış hasılatı 5 milyon TLyi aşan aşağıda temsili olarak yer verilen mükelleflerin, internet ortamın-da gerçekleştirmiş oldukları satışları nedeniyle e-Arşiv Uygulamasına geçiş zorunluluğunun bulunup bulunmadığıörneklerde belirtilen sipariş, satın alma ve ödeme süreçlerinde satıcı ile alıcının fiziki olarak karşı karşıya gelip gelmemesi durumuna göre değerlendirilmiştir.

Örnek-1: Mükellef (A), internetten satış yapmakta, yap-tığı tüm satışların tahsilatını personelini müşterisine gön-dererek gerçekleştirmektedir.

Satın alma sürecinin bir parçası olan ödeme sürecinde satıcı ile alıcının fiziki olarak karşı karşıya gelmiş olduğu bu satış şekli internet satışı” kapsamında değerlendirile-meyeceğinden satış yapan mükellef (A)nın e-Arşiv Uygulamasına geçiş zorunluluğu olmadığı değerlendirilmektedir.

Örnek-2: Mükellef (B), mal ve hizmet satışlarının tamamını internetten yapmakta, tahsilatlarını da sanal POS ile gerçekleştirmektedir. Bununla birlikte mükellef (B), malın kullanım ya da hizmetten yararlanmaya ilişkin koşular ile ilgili sözleşme yapılması için müşteri ile karşı karşıya gelmektedir.

İnternet ortamında satış gerçekleştirilmesi ve buna ilişkin ödeme sürecinin de satıcı ile alıcının fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin sanal POS sistemiyle yapılmış olması nedeniyle; internet satışı” kapsamında satışı bulunan Mükellef (B)nin e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmaktadır. Satın alma sürecinin tamamlanması için zorunlu bir unsur olmayan malın kullanım ya da hizmetten yararlanmaya ilişkin koşullarını belirtilen sözleşmenin yapılması bakımından satıcı ile alıcının fiziki olarak karşı karşıya gelmesi söz konusu satışıinternet satışı” kapsamında değerlendirilmesine engel teşkil etmemektedir.

Örnek-3: Otel işletmeciliği yapan (C) A.Ş. , bazı müşterileri için kendisine ait internet sitesi üzerinden veya ara-cı internet siteleri üzerinden rezervasyon almakta, tahsi-latları ise sanal POS veya banka havalesi yolu ile gerçekleştirmektedir. Müşteriler ise ödemeden sonraki bir ta-rihte konaklama yapmaktadır.

şterilerin rezervasyon işlemlerinin ve bunlara ilişkin ödemelerinin gerçekleştirilmesi sırasında otel ile müşterinin fiziki olarak karşı karşıya gelmediği bu satış tipi internet satışı” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden, otel işletmeciliği yapan (C) A.Ş.nin e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmaktadır. Rezervasyon ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirildiği internet sitesinin otel işletmecisi (C) A.Ş.ye ait olmaması, başka aracı hizmet sağlayıcılarına ait olması söz konusu satışıinternet satışı” kapsamında değerlendirilmesine engel teşkil etmemektedir.

Örnek-4: (A) A.Ş., müşterilerinin siparişlerini onlar için açtığı bir web portalından almakta, malların teslimi-ni ve tahsilatını (nakit veya nakit tahsilat olmayan durumlarda çek alınması, senet imzalatılması vb. işlemle-ri ) kendi personelleri aracılığı ile müşteriye bizzat giderek gerçekleştirmektedir.

Tüm satışlarını bu şekilde yapan (A) A.Ş. nin e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmamaktadır. Müşterilerden internet ortamında sipariş alınmakla birlikte satın alma sürecinin bir parçası olan ödeme süre-cinde satıcı ile alıcının fiziki olarak karşı karşıya gelmiş olduğu bu satış şekli internet satışı” kapsamında değer-lendirilemeyeceğinden (A) A.Ş.nin e-Arşiv Uygulama-sına geçme zorunluluğu olmadığı değerlendirilmektedir.

Örnek-5: (B) Ltd. Şti., internet üzerinden perakende satış yapmamakla birlikte, kurumsal müşterilerinin top-tan mahiyetindeki siparişlerini vermeleri ve tahsilat ve ödemelerinin düzenli olarak takibi için her bir müşterisi adına özel şifre ile girişi yapılan bir web sitesi tasarlamıştır. Bu internet sitesinden siparişleri almakta ve bu siparişlere konu mal ve hizmetlerin tesliminden sonra ise satılan mal ve hizmetlere ilişkin alıcıların cari hesaplarında oluşan tutarların bir kısmını banka EFT veya havalesi ile, bir kısmını müşterilerinden yerinde çek alarak veya senet imzalatarak, bir kısmını ise internet sitesi üzerinde çalışan sanal POS uygulamasını müşterilerine kullandırmak suretiyle kredi kartı ile tahsil etmektedir.

(B) Ltd. Şti., siparişlerin alınmasını ve tahsilatlarının da bir kısmını alıcı ile fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin internet üzerinden (sanal POS) ve bankacılık sistemi üzerinden gerçekleştirmiş olduğundan internet satışı” kapsamına dahil bulunan satışları nedeniyle; e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu olduğu değerlendirilmektedir.

Örnek-6: (C) A.Ş., sadece toptan mal ve hizmet satışlarını ve bu satışların tahsilatlarını gerçekleştirmek üzere özel bir internet sitesi kurmuştur. Bu internet sitesinde elektronik ticaret iş modellerinden sadece B2B (İşletmeden işletmeye satış) yönteminde satış yapılmak-ta olup, B2C (İşletmeden nihai tüketiciye) yönteminde satış yapılmamaktadır.

(C) A.Ş., sahip olduğu internet sitesi aracılığı ile mal ve hizmetlerin sipariş, satış ve ödemesini alıcı ile fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin gerçekleştirdiğinden e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu olduğu değerlendirilmektedir. Satışların sadece B2B yöntemi ile yapılmasıinternet satışı” kapsamında değerlendirilme-sine engel teşkil etmemektedir.

Örnek-7: (D) A.Ş., lokanta işletmeciliği faaliyetinde bulunmakta olup, ayrıca bir aracı hizmet sağlayıcının sunmuş olduğu internet portalına üyelik gerçekleştirerek mal ve hizmetlerin bu platform aracılığı ile satışını da yapmaktadır. Aracı hizmet sağlayıcı, sunmuş olduğu web uygulaması yolu ile (D) A.Ş.ye, müşteriler tarafın-dan verilen yemek siparişlerini iletmekte, siparişe konu yemekler (D) A.Ş. tarafından kendi işyerinde hazırlana-rak siparişi veren tüketicinin adresine personeli aracılığı ile teslim edilmekte ve yemek bedelinin tahsilatı da (D) A.Ş.ye ait EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanılarak kredi kartı ile yapılmaktadır.

Söz konusu satış işleminde siparişler internet ortamında alınmakla birlikte, satın alma sürecinin bir parçası olan ödemenin gerçekleştirilmesi bakımından satıcı ile alıcı fiziki olarak karşı karşıya gelerek gerçekleştirildiğin-den (D) A.Ş.nin e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ancak aynı örnekte, müşterilerin yaptığı ödemelerin aracı hizmet sağlayıcı tarafından sağlanan bir ödeme altyapısı yoluyla veya (D) A.Ş.ye ait bir sanal POS üzerinden alınıyor olması halinde; sipariş, satın alma ve ödeme sürecinde satıcı ile alıcı fiziki olarak karşı karşıya gelmediğinden söz konusu satışlar internet satışı” kapsamında değerlendirilmesi ve (D) e-Arşiv Uygulamasına geçmesi gerekmektedir.

Örnek-8: Mükellef (F), fiziki olarak bir işyeri açma-dan bir aracı hizmet sağlayıcının sunmuş olduğu internet ortamına üyelik gerçekleştirerek sipariş al-makta, tahsilatını da aracı hizmet sağlayıcının sunduğödeme altyapısı üzerinden yapmaktadır. Aldığı siparişleri (E) Ltd. Şti.nden tedarik etmekte, siparişin müşteriye teslimatını da (E) Ltd. Şti. yapmaktadır.

 Açıklanan yöntemlerle satış yapan (F), sipariş, satın alma ve ödeme sürecinde alıcı ile fiziki olarak karşı karşıya gelmediğinden söz konusu satışlarınıinternet satışı” olarak değerlendirilmesi ve mükellefin de e-Arşiv Uygulamasına geçmesi gerekmektedir.

E-Arşiv Uygulaması Mevzuat ve Teknik Mimarisi-ne İlişkin Detaylı Bilgiler için:

http://www.efatura.gov.tr/earsivmevzuat.html

E-Arşiv Uygulamasına Başvuru Bilgileri İçin:

http://www.efatura.gov.tr/earsivbasvuru.html

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi