İNŞAAT BAŞLAMA-BİTİŞ SÜRECİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

BAŞVURULACAK MERCİ

BAŞVURU SÜRESİ

İSTENEN BELGELER

YAPILACAK İŞLEMLER

1. AŞAMA :               

a) SSK Şube Md. İşyeri Tescili

Sigortalı Çalıştırmaya başlamadan önce

1)     İşyeri Bildirgesi

2)     İmza Sirküleri

3)     Vergi L.Fotokopisi

4)     Tic.Sic.Gaz.Fotokopi

5)     Tic.Oda Belgesi

6)     İşin sözleşme

fotokopisi

İnşaat mahallinin bağlı bulunduğu Sigorta müdürlüğüne işyeri Numarası almak için işçi çalıştırmaya başlamadan önce müracaat edilir. İşyeri sicil no. alınır.

b)Bölge Çalışma Md. ne

Sigortalı Çalıştırmaya başlandığı tarihten itibaren en geç 1 ay içinde

1)     İşyeri Bildirgesi

2)     İmza Sirküleri

3)     Vergi L.Fotokopisi

4)     Tic.Sic.Gaz.Fotokopi

5)     Tic.Oda Belgesi

6)     İşin sözleşme fotokopisi

İnşaat mahallinin bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne işçi çalıştırmaya başlandığı tarihten itibaren en geç 1 ay içerisinde gerekli belgelerle müracaat edilir İşyeri sicil no. alınır.

c) Vergi Dairesi Md.ne

İşe başlandığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde

1)       Dilekçe

2)       İmza Sirküleri

3)       Vergi L.Fotokopisi

4)       Tic.Sic.Gaz.Fotokopi

5)       Tic.Oda Belgesi

6)       Yapı Ruhsatı fotokopisi

İnşaat Mahallinin bağlı bulunduğu vergi dairesine muhtasar vergisi nedeniyle, işe başlandığı tarihten itibaren en geç 1 ay içinde müracaat edilerek muhtasar beyannamenin nereye verileceği ( Merkez den verilse dahi) bildirilir.

2.   AŞAMA :                 

a) PTT Abone İşleri Md.

Şantiye tesisleri kurulmaya başlandığı tarihte

1)       Dilekçe

2)       Başvuru formu

Şantiye tesisi kurulmaya başlaması ile PTT mahalli abone işeri müdürlüğüne müracaat edilir, keşif yaptırılır, gerekli ödeme yapılarak işlem tamamlanır.

b) Sular idaresi etüd proje md. Abone işeri md.

Beton vizesinden önce Şantiye kurulma aşamasında

1)       Dilekçe

2)       Projeler

3)       Kanal katılım payı makbuz fotokopisi

4)       Yapı ruhsatı fotokopisi

Gerekli belgeler ile Etüt proje md. ne başvurulur, tesisat projeleri onaylatılır, Abone işlemleri yapılır.

c) Belediye Fen işleri Md.

Abone işleri müracaatı takiben.

1)        Dilekçe

2)     Abone işlerinden   alınan yazı

  3)    Su bağlantısı ile ilgili vaziyet planı

2)      

Asfalt kırımı veya kaldırım kırımı gerekiyorsa bu bedel Fen işlerine yatırılır.Ayrıca güvence parası ödenir. Kırım izni alınır. İş bitimini müteakip Güvence geri alınır.

d) TEDAŞ Müessese Müdürlüğüne

Şantiye Kurulma aşamasında

1)       Dilekçe

2)       Elektrik tesisat projesi

3)       Vaziyet planı

Elektrik projesi ve sorumlusu ile birlikte müracaat edilir, keşif istenir. Malzemeleri temin edilerek gerekli bedeller ödenir.

e) Banka Şube Müdürlüğüne

İşyeri açılış aşamasında

1)       Dilekçe

2)       İmza sirküleri

3)       Vekaletname

4)       Tic. Oda sicil belgesi

5)       Tic.Sicil gazete Fotokopisi

İnşaat mahallinin bulunduğu yerdeki en yakın Banka şubesine (Şirket merkezinin de çalıştığı) Para transferleri için hesap açılır.

f) SSK Md. Hastahane ve Dispanserlerine

İşçi çalıştırmaya başlandığı tarihten önce

1)     İmza sirküleri (Vizite    kağıdına imza atmakta olanlara ait)

Mahalli Sigorta Müdürlüğüne, hastahane ve dispanserlere örneği kurumca hazırlanmış imza sirküleri verilir. Çalıştırılacak işçilerin SSK girişleri 1 gün önceden SSK müdürlüklerine bildirilir.

g) Belediye Yapı işleri Md. (Beton vizesi)

Hafriyat yapıldıktan sonra temel betonları dökülme aşamasında

1) Beton vize dilekçesi

Beton atılmadan önce her beton aşamasında mahalli belediyenin ilgili elemanlarınca onayı istenir.

h) Belediye hesap işleri (Varsa- işgaliye harcı)

İnşaat başlamadan önce

1)       Dilekçe

2)       Vaziyet planı

3)       Yapı ruhsat fotokopisi

Mahalli Belediyeden işgal edilecek yerin keşfi istenir, işgal süresince bedeli ödenir. İşgal durumunun kalkması ile Belediyeye yazılı bilgi verilir.

Belediye Hesap işleri Md. (Hafta sonu çalışma izni)

İnşaata başlamadan önce

1)        Dilekçe

2)        Yapı Ruhsatı fotokopisi

Mahalli belediyeden hafta sonu çalışma izni harcı ödenerek gerekli izin belgesi alınır.Harç bedeli yıllık olarak ödenir.

k)Bölge Çalışma Md. (Yapı iş defter onayı)

İnşaat başlama aşamasında

1)       Dilekçe

2)       Yapı iş defteri

İnşaatın başlaması aşamasında Yapı iş Defteri Bölge Çalışma Md. ne onaylatılır, teftişlerde hazır halde bulundurulur.

l) Mahalli Karakol

Şantiyede işçi

1)        Dilekçe

2)        Liste

Şantiye koğuşlarında kalacak işçilerin kimlikleri bir liste halinde mahalli karakola bildirilir.

m) Toprak Döküm yeri izni veren kuruluşa

Hafriyata başlamadan önce

1)       Dilekçe

2)       Yapı ruhsatı fotokopisi

Döküm bedeli ödenerek makbuz alınır. Hafriyat bittikten sonra temel vizesi işlemlerine başlanır.

3. AŞAMA :                

a) Belediye İmar Md.    (Temel Vizesi)

İnşaatın Tamamlanması aşamasında

1)       Dilekçe

2)       Peyzaj Mimarisi

3)       Toprak döküm belgesi

4)       Toprak döküm makbuz

Belgeler İmar md. ne verilerek Temel vizesine ilişkin yazı alınır

b) SSK Şube Md.

İnşaatın Tamamlanması aşamasında

1)       Dilekçe

2)       İşe Giriş bildirgeleri

3)       Bordrolar

İşin bittiğini ve işçi çalıştırmaya devam edilip edilmediği bildirilir. İşçilik nispeti hesap edilir varsa pirim borcu ek pirim tahakkuku ile kapatılır. İlişiksizlik belgesi alınır. Alt işveren (Taşeron) lara ait Sigorta dosyasının da işveren dosyası gibi takip ve incelenmesi gereklidir. Sorumluluk işverene ait olduğundan Taşeron dosyasındaki eksiklikler nedeni ile ilişiksizlik belgesi alınamaz.

b) Belediye İmar Md.     (İşkan Ruhsatı)

İnşaatın Tamamlanması aşamasında

1) Dilekçe

2)İşgalliye borcu bulunmadığı yazısı

3)İkişer adet ön ve arka Fotoğraf

4)       Vergi ve SSK ilişiksiz yazısı

5)       Kanal Vizesi

İnşaatın tamamlanmış olması sebebiyle ilgili belediyeye müracaat edilerek iskan ruhsatı talep edilir.

c) Sular idaresi Abone işeri

İnşaatın Tamamlanması aşamasında

1)       Dilekçe

2)       Ödenmiş fatura fotokopisi

3)       İskan ruhsatı

Su aboneliği kapatılır. Verilmiş depozitolar geri alınır, Yeni abonelikler için numara alınır.

d)TEDAŞ Müessese Müdürlüğüne

İnşaatın Tamamlanması aşamasında

Dilekçe

1)       Ödenmiş fatura fotokopisi

2)       İskan ruhsatı

Elektrik aboneliği kapatılır. Verilmiş depozitolar geri alınır, Yeni abonelikler için numara alınır.

e) Vergi Dairesi Müdürlüğü

İnşaatın Tamamlanması aşamasında

1)       Dilekçe

İş bittiğine dair dilekçe verilerek Muhtasar mükellefiyeti kapatılır.

f) Banka Şube Md.

İnşaatın Tamamlanması aşamasında

1)     Dilekçe

Hesaplar kapatılarak hesap bakiyeleri tahsil edilir.