Belediyelerde KDV Tevkifatı

Belediyelerde KDV Tevkifat Konusu

KDV tevkifatı uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, 01 MAYIS 2012 tarihinden itibaren 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ ile düzenlenmiştir.

Bu tebliğ ile, kapsamın genişletildiği konularda olmuştur, uygulama kapsamı dışına çıkarılanlar da olmuştur.

KDV genel tebliğlerinin tamamının toplandığı ve 01 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliği ile; KDV tevkifatında, usul ve esasların belirlendiği 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğindeki hükümler büyük ölçüde korunmuştur.

Tevkifat uygulamasını kısaca açıklamak gerekirse, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanların, verginin ödenmesinden sorumlu tutulmasıdır. Bu konu ile ilgili olarak 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9 uncu maddesi Maliye Bakanlığına yetki vermiştir.

Maliye Bakanlığı bu yetkisini, 28.02.2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile kullanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile; belediyelerin de arasında bulunduğu bir kısım kurum ve kuruluşların, yine tebliğde belirtilen işlemlere ait katma değer vergisini, tevkifata tabi tutmaları uygun görülmüştü.

KDV tevkifatı uygulamasında Türkiye çapında Belediyelerle yaşanan sorunlar nedeniyle, 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğiyle uygulamanın usul ve esasları belirlenirken tevkifat yapması gereken kurum ve kuruluşların arasında Belediyeler sayılmamıştır. Yani belirli alıcılara tevkifat yapma zorunluluğu getirilmişken, daha önce bu belirli alıcılar arasında yer alan Belediyeler, son düzenlemede tevkifat yapma zorunluluğu dışında bırakılmıştır.

Belirlenen alıcılar arasında olmaması;Belediyelerin, tevkifat yapmamasına engel değildir. İşte tam da burada insanların kafaları karışıyor. Hem belirlenen alıcılar arasında değil, yani tevkifat yapma zorunluluğu olan kurum ve kuruluşlar arasında sayılmamış hem de tevkifat yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

Tevkifat uygulamasının usul ve esaslarını belirleyen ve yukarıda bahsettiğimiz KDV genel tebliğiyle, tevkifat yapacaklar ikiye ayrılmıştır.

Bunlardan birincisi, belirlenen kurum ve kuruluşlardır. Bu kurum ve kuruluşlar, anılan tebliğde belirlenen işlemlere ilişkin olarak düzenlenen faturalarda tevkifat yapmaları zorunludur. Belediyeler, belirlenen kurum ve kuruluşlar arasında sayılmadığından, bu kapsamda tevkifat yapma zorunlulukları bulunmamaktadır.

Tevkifat yapma zorunluluğu bulunan ikinci kısım da, KDV mükellefiyeti olanlardır. Ancak KDV mükellefiyeti olanların, tebliğde belirlenen her işlem için tevkifat yapma zorunlulukları bulunmamaktadır.

KDV mükellefi olanlar için tevkifat yapma zorunluluğu, anılan tebliğde tek tek belirtilmiştir. Dolayısıyla tevkifata tabi olan her işlemde tevkifat yapması zorunlu olanlar ayrıca belirlenmiştir.

Belediyelerinde bu kapsamda tevkifat yapma zorunluluğu olabilecektir. Yani Belediyelerin bünyelerinde oluşan iktisadi işletmeler nedeniyle gerçek usulde KDV mükellefiyeti bulunması durumunda;belediyeler, ikinci gruba dahil olacak ve belirlenen işlemlerde KDV tevkifatı yapmak zorunda kalacaktırlar.

Anılan tebliğ uyarınca Gerçek usulde KDV mükellefiyeti bulunanlar tarafından tevkifat yapılacak işlemler, aşağıdaki tablodabelirtilmiştir.

TABLO I

S.

NO

İŞLEM

TEVKİFAT ORANI

1

İşgücü Temin Hizmetleri

9/10

2

Yapı Denetim Hizmetleri

9/10

3

Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri

5/10

4

Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma Götürme Hizmetleri

9/10

5

Spor Kulüplerinin Yayın, Reklam ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemler

9/10

6

Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri

7/10

7

Servis Taşımacılığı Hizmetleri

5/10

8

Külçe Metal Alımı

5/10

9

Bakır, Çinko ve Alüminyum Ürünleri Alımı

5/10

10

Hurda ve Atık Alımı

5/10

11

Metal, Plastik, Kauçuk, Kağıt ve Cam Hurda ve Atıklarından Elde Edilen Hammadde Alımı

9/10

12

Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Alımları

9/10

13

Ağaç ve Orman Ürünleri Alımı

5/10

Bu durumda Gerçek usulde KDV mükellefiyeti bulunanlar tarafından aşağıdaki tabloda yer alan işlemlerde KDV tevkifatı yapılmayacaktır.

TABLO II

S.

NO

İŞLEM

TEVKİFAT ORANI

1

Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik, Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri

2/10

2

Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler

9/10

3

Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri

5/10

4

Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri

5/10

5

Her Türlü Baskı, Basım Hizmetleri

5/10

6

Diğer Hizmetler

5/10

Buna göre, Belediyelerin, KDV tevkifatı karşısındaki durumunu aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

1) Belediyenin, bünyesindeki iktisadi işletme nedeniyle KDV mükellefiyeti bulunmuyorsa, hiçbir şekilde tevkifat yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Yani KDV mükellefiyeti olmayan belediyeye fatura düzenleyecek olan mükelleflerin, faturalarını tevkifatsız olarak düzenlenmesi gerekecektir.

2) Belediyenin, bünyesindeki iktisadi işletme nedeniyle KDV mükellefiyeti bulunuyorsa, iktisadi işletme faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere, yukarıdaki tabloların ilkinde sıraladığımız onüç işlem için tevkifat yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Dolayısıyla bu şekilde KDV mükellefiyeti bulunan belediyeye fatura düzenleyecek olan mükelleflerin faturalarını tevkifatlı olarak düzenlenmesi gerekecektir.

Örnek vermek gerekirse, otobüs ile yolcu taşımacılığından dolayı KDV mükellefiyeti bulunan belediyenin bu iktisadi işletmesine işgücü temin eden şirketin belediyeye düzenleyeceği fatura tevkifatlı olacaktır.

3) Belediyenin, bünyesindeki iktisadi işletme nedeniyle KDV mükellefiyeti bulunsa dahi, iktisadi işletmesiyle ilgili olmayan işlemlerde tevkifat yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Yukarıdaki gibi otobüs ile yolcu taşımacılığından dolayı KDV mükellefiyeti bulunan belediyenin bu iktisadi işletmesiyle ilgili olmayan bir binanın temizlik hizmetini yapan şirketin belediyeye düzenleyeceği fatura tevkifatsız olacaktır.

4) Belediyenin KDV mükellefiyeti bulunup bulunmadığına bakılmaksızın yukarıdaki ikinci tabloda belirtilen altı işlem için tevkifat yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu hizmetleri yapan mükellefler tarafından düzenlenecek faturalar tevkifatsız olacaktır.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com