Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

Hizmet anlayışımız gereği, kaliteyi arzi tekrarlanan bir eylem değil, sürekliliği olan bir alışkanlık şeklinde algılıyoruz. Bu bağlamda, size genelde sunulanlar dışında, çözüm bulma uğraşındayız. 3568 Sayılı S.M.Mali Müşavirlik Yasası çerçevesinde Defter tutma, Beyanname ve bildirgelerin hazırlanması ve imzalanması gibi Mali Müşavirlik Hizmetleri vermek,

 • Şirket Kuruluşları (Anonim Şirket, Limited Şirket, Adi Ortaklık, Yabancı ortaklı ve Sermayeli Şirketler, Factoring ve Leasing Şirketleri, Yetkili Müesseseler) ,
 • KDV iade işlemleri hazırlıkları,
 • Yatırım Teşvik ve İhracaatı Teşvik belgelerinin alınması, revize edilmesi, kapanması işlemleri ,
 • Marka, Patent Tescil işlemleri(Lisans, devir, iptal, yenileme) TSE (standart) izinleri, Sanayi Sicil belgeleri-İmalat belgeleri alınması işlemleri,
 • Mali Analiz ve Denetim işlemleri,
 • Muhasebe Denetim İşlemleri
 • SGK Denetim İşlemleri
 • İnceleme ve Uyuşmazlıkların Çözümü. Vergi incelemeleri ve SSK incelemeleri konularında uzman bir kadromuz vardır. Vergi Dairesi ve SSK ile uyuşmazlıkların çözümünde Vergi Mahkemesi ve Danıştay nezdinde takip ederek sonuçlandıracak birikime ve kadroya sahibiz,
 • Genel Kurulların Yapılması , Sermaye Arttırımı, şirket birleşmeleri, Nev?i Değişiklikleri işlemlerinin yapılması ve takibi,
 • Serbest Bölge Mevzuatı Planlaması Uygulaması,
 • Muhasebe Personelinin Eğitimi,
 • Şirketlerin tasfiyesi ve bilirkişilik işlemleri,
 • Web sitemizde güncel mevzuatların yayınlanması, sorulara anında cevap verilmesi,
 • Uygulamada tereddütlü konularda muktezalar ve dava açma yoluyla edinilen bilgiler ışığında bültenler hazırlayarak mevzuatın uygulanmasına yön vermek,
 • Muhasebe sistemlerinin kuruluşu ve mevcut muhasebe sistemlerinin incelenerek şirketlerin yapısına en uygun muhasebe sisteminin belirlenmesi ve uygulanması hakkında danışmanlık,
 • Şirketinizin üçüncü kişilerle düzenleyeceği mukavelelerin vergi mevzuatı yönünden incelenerek görüş bildirilmesi,
 • Mevzuat değişiklikleri, önemli yargı kararları ve Bakanlık görüşleri konusunda sirkülerler göndererek şirketinizin mali mevzuattaki değişikliklerden haberdar edilmesi,
 • Şirketinizde yapılmakta olan tüm işlemlerin mali mevzuat karşısındaki durumunu, nasıl yapılacağını ve ilgili oldukları mali mevzuatı gösterir, rehber nitelikte kapsamlı ve açıklamalı şirketinize ve hizmete özel bilgi raporu hazırlanması,
 • Şirketinizin son üç yıldaki faaliyetlerinin mali analiz teknikleri ile değerlendirilmesi ve öneriler,
 • Şirketinizin faaliyetlerine ve mevzuata uygun olarak hangi vergilerden nasıl tasarruf edebileceğinize ilişkin uygulamaya yönelik ve kapsamlı vergi planlaması yapılması, yasal vergi politikanızın oluşturulması,

3568 Sayılı S.M.Mali Müşavirlik Yasası çerçevesinde Defter tutma, Beyanname ve bildirgelerin hazırlanması ve imzalanması gibi Mali Müşavirlik Hizmetleri vermek,

A. İşletmeler için Vergi Kanunlarına göre tutulması gereken resmi defterleri tutmak.


Optimal Personeli tarafından Müşteri Belgelerinin muhasebe süreçlerine tabi tutularak,  muhasebe kayıtlarının oluşturulması. (Yevmiye-Kebir –Envanter / İşletme Defteri) Neticesinde; Mali tabloların oluşturulması (Bilanço, Gelir Tablosu)
 

B. Vergi Kanunlarına Göre Beyannamelerin Beyan Edilmesi


• Katma Değer Vergisi Kanunu : KDV1 ve KDV2 Beyannamelerinin Aylık Olarak Beyan Edilmesi


• Gelir Vergisi Kanunu : Muhtasar Beyannamenin Aylık veya 3 Aylık Olarak Beyan Edilmesi Gelir Geçici Vergisi Beyannamelerinin 3 Aylık Dönemler Halinde Beyan Edilmesi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Senede Bir kere beyan edilmesi.

• Kurumlar Vergisi Kanunu : Üç Aylık Dönemler Halinde Kurum Geçici Vergi Beyannamesinin ve Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi


• Damga Vergisi Kanunu : Aylık olarak Damga Vergisine Tabi işlemlerin Beyan Edilmesi


• Vergi Usul Kanunu : VUK’a göre her ay BA ve BS formlarının beyan edilmesi


• Sosyal Güvenlik ve İş Kanunlarına göre beyannameler: Aylık Hizmet Bildirgelerinin Bildirilmesi

C. Teknik ve Mali Analizler ile Raporların sunumu


a. Stok Analizleri:Stok Devir Hızı ve Envanter Raporlarının Sunumu


b. Cari Raporları: Yaşlandırma, Alacak Devir Hızı vd. Raporların Hazırlanması


c. Banka, Kredi Kartları, nakit akış ve çek raporları


d. Yapılacak tahsilat ve tediyeler raporu vb. ile ön muhasebe raporları


e. Firmanın ihtiyacına Göre Çeşitli Raporların Hazırlnamsı ve Sunumu


D. Bordrolama


a. Personel ücret bordrolarının hazırlanması :Aylık Ücret Bordrolarının Hazırlanıp, Bordroların Her Personele E-mail Olarak Gönderilmesi


b. Aylık prim ve hizmet bildirgesi Hazırlanması


c. İŞKUR işgücü çizelgesi


d. Personel Raporları: İzin, Kıdem vb. Raporların Hazırlanılması


E. Mutabakatlar


a. Bankalar,


b. Cariler


c. Ba ve Bs formları mutabakatıF. Hukuki İşlemler


Şirket İşlemleri


1. Kuruluş : TTK’ ya göre şirketlerin tescil edilmesi ve Vergi Mükellefiyetinin 


2. Devir : TTK ve Vergi Kanunlarına göre bir gerçek ve tüzel kişiliğin başka bir gerçek veya tüzel kişiliğe aktarılması.


3. Bölünme : TTK ve Vergi Kanunlarına Göre Şirketlerin Tam veya Kısmı Bölünme İşlemlerinin Yapılması 


4. Birleşme : TTK ve Vergi Kanunlarının izin verdiği şirket birleşmelerinin gerçekleştirilmesi


5. Nevi Değişikliği : TTK’ya göre şirket türlerinin değiştirilmesi işlemlerinin yapılması


6. Tasfiye işlemleri : TTK ve Vergi Kanunlarına Göre bir Şirketin Sonlandırılması İşlemleri 


7. Sermaye artırımları : Şirketlerin ihtiyaçları halinde Sermaye Arttırım ve Azaltım İşlemlerinin Tescil Edilmesi


8. Hisse Devri İşlemleri : Limited ve Anonim şirketlerinin Hisse Devir Prosedürlerinin Yerine Getirilmesi ve Gerekli Tescil ve ilan işlemlerinin Yapılması. 


9. Diğer Ana Sözleşme Tadilleri: Diğer (Adres Değişikliği, Müdür Değişikliği vb.) Ana Sözleşme Tadillerinin Tescili ve ilgili Kurumlara Bildirilmesi


10. Genel kurul işlemleriG. Outsource

1. Şirketin Finansal ve Maliyet Muhasebesi  Departmanının Kurulması


2. Muhasebe hizmetlerinin firma bünyesinde sunulması,

a. Belirli periyotlarda firmanın bulunduğu adrese bizzat gitmek sureti ile genel muhasebe işlemlerinin (firmanın ofisinde) yerine getirilmesi. 


b. Evrakların tasniflenmesi, kaydedilmesi, fişlerinin takılarak klasörlenmesi, kayıtların denetlenmesi, analiz ve testler,  mizan, bilanço ve gelir tablosunun sunulması,


c. Personel ücret bordrosunun hazırlanması, bildirge ve beyannamelerin internet ortamından gönderilmesi


d. Her türlü mutabakatlarının yapılması (Bankalar, Cariler vb…)


3. Firmalara personel istihdamı,

4. Muhasebe için gerekli tüm bilgi teknolojilerinin sunulması

“Optimal bünyesinde 7 gün 24 saat çalışan bilgisayar sistemi.”

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi